Informace o činnosti kronikáře v obci – co kronikář zažil a prožil a co jej zaujalo v rozvoji obce

Jako další zajímavost je důkaz o Chotěšické tvrzi. V knize Augusta Sedláčka „Hrady, zámky a tvrze České“ autor uvádí, že tvrz se nacházela západně od panského dvora a že roku 1765 již tvrze nebylo. Nedalo mi to, požádal jsem Archeologický památkový ústav středních Čech, pracoviště v Kounicích o provedení leteckého snímání metodou letecké archeologie, pana Dr. Čtveráka. Pan doktor provedl snímání v jiných místech a to při levém břehu Smíchovského potoka (regulace) na pravé straně silnice ve směru z Chotěšic na Malou Stranu, kde se na snímku ukazuje obdélníkový půdorys, což signalizuje historický útvar z doby dávno minulé. (v příloze č. 12). Dále jsem požádal o snímkování právě v prostoru západně od Redishového dvora na kopcovitých polích směrem k Redishovému remízku paní Dr. Urlychovou z muzea v Jičíně, která je velice zkušená v oboru letecké archeologie, mám to přislíbeno. Zcela náhodou jsem našel na internetu „Seznam mapy“ snímky právě popsané lokality a tam je opravdu vidět stopy po možném historickém objektu. (příloha č. 13). Po těchto zjištěních, je do budoucna třeba se popsaným lokalitám dále věnovat.

Dále je nutno připomenout dílo „Pohled do minulosti obce Malá strana, okres Nymburk, ku památce malostranských občanů sestavil Ing. Josef Hlávka za účinné pomoci Václava Svobody“ Tato kniha, která obsahuje 199 stran, byla sepsána v období od října 1998 do roku 1991. Byla rozdána do každého obydlí občanů Malé Strany, neboť hlavním obsahem je popisování historie rodů a obyvatel, kteří žili v jednotlivých domech označených popisnými čísly.

V Chotěšicích dne 30.května 2006