Obecně závazná vyhláška obce Chotěšice č. 1/2007,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Zastupitelstvo obce Chotěšice se na svém zasedání dne 18.12.2007 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve všech částech
obce Chotěšice ( Břístev, Chotěšice, Malá Strana, Nová Ves a Nouzov )

a) na veřejných prostranstvích v obci, s výjimkou míst uvedených v odst. b) tohoto článku, lze vodit psy a jiná zvířata pouze na vodítku.

b) na následujícím veřejném prostranství v k.ú. Chotěšice pp.č. 200, 201, 381/3, 382/1, 414, k.ú. Nouzov pp.č. 175/31, 175/2, 272/7, k.ú. Malá Strana pp.č. 98/1, 104/1, 110, k.ú. Břístev pp.č. 50/1, 50/3, k.ú. Nová Ves pp.č. 129/11, st.p. 10, lze nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata pouze pod neustálým dohledem nebo přímým vlivem osob vlastnících nebo držících psy či jiná zvířata tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí ohrožení veřejného pořádku mohl být pes nebo jiné zvíře odpovědnou osobou přivoláno a bezpečnost osob a majetku zajištěna.

2. Za splnění povinností stanovených v odst. 1. odpovídá osoba doprovázející psa, popř. držitel psa.

3. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

4. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na lovecké psy při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů.

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
2) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2006 Sb.
3) Např. § 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 321/2006 Sb. § 19 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
4) § 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
5) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb. kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Chotěšice č. 1/99 o veřejném pořádku, ze dne 29.3.1999.

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2008.

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve všech částech

obce Chotěšice ( Břístev, Chotěšice, Malá Strana, Nová Ves a Nouzov )

a) na veřejných prostranstvích v obci, s výjimkou míst uvedených v odst. b) tohoto článku, lze vodit psy a jiná zvířata pouze na vodítku.

b) na následujícím veřejném prostranství v k.ú. Chotěšice pp.č. 200, 201, 381/3, 382/1,

414, k.ú. Nouzov pp.č. 175/31, 175/2, 272/7, k.ú. Malá Strana pp.č. 98/1, 104/1, 110,

k.ú. Břístev pp.č. 50/1, 50/3, k.ú. Nová Ves pp.č. 129/11, st.p. 10, lze nechat volně

pobíhat psy a jiná zvířata pouze pod neustálým dohledem nebo přímým vlivem osob

vlastnících nebo držících psy či jiná zvířata tak, aby v případě jakéhokoliv nebezpečí

ohrožení veřejného pořádku mohl být pes nebo jiné zvíře odpovědnou osobou přivoláno

a bezpečnost osob a majetku zajištěna.

2. Za splnění povinností stanovených v odst. 1. odpovídá osoba doprovázející psa, popř.

držitel psa.

3. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a

záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených

osob.

4. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na lovecké psy při výkonu práva myslivosti ve smyslu

zvláštních právních předpisů.