Obecní záležitosti

Obecní úřad Chotěšice je stále ve středu obce v čísle popisném 29, kde pracuje jako ekonomka a administrativní pracovnice paní Lada Valešová.

V průběhu roku 2008 se konalo celkem 8 veřejných zasedání obecního zastupitelstva.

Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které také měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /.

 

 

 

Pojďme se seznámit se závěry zasedání obecního zastupitelstva

v průběhu roku:

První zasedání 29.1.2008

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z 18.12.2007

– inventarizaci majetku obce za rok 2007

– rozpočtové úpravy pro rok 2007

– navýšení paušální částky za údržbu veřejného osvětlení pro firmu MEDIOS-MK

– konečný souhlas s prodejem části pp.č. 381/1 o výměře 51 m2 pro p. Hofmana, Liberec, B.Němcové 498

– pronájem obecního bytu v Nouzově čp. 68 pro p. Jelínka, bytem Oskořínek

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

– pronájem obecního bytu pro p. Lázokovou v Nouzově čp. 68

– finanční příspěvek na maturitní ples SOU Městec Králové

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– veterinární opatření proti šíření nákazy – katarální horečka ovcí

– oznámení KÚ Nymburk o opravení zápisu výměry pp.č. 50/2 v k.ú. Břístev

– oznámení MěÚ MK o prodloužení stavebního povolení pro p. Josefa Víta, Chotěšice 117

– oznámení MěÚ MK o vydání rozhodnutí pro odběr podzemních vod z vrtané studny pro p. Janu Hudcovou, pp.č. 18/1 a p. Petra Farkaše, Nouzov čp. 12

– oznámení MěÚ Poděbrady o vydání rozhodnutí – povolení stavby ČOV pro manž. Tabačkovi, Nouzov čp. 11

 

Druhé zasedání 15.4.2008

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z 29.1.2008

– úpravu pozemkových hranic pp.č. 44/2 a 44/3

– smlouvu pro rok 2008 s Centrem soc. služeb Poděbrady

– smlouvu s firmou ASEKOL o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

– navýšení měsíčních odměn obecního zastupitelstva od dubna 2008

– předběžný souhlas s prodejem st.p.č. 161 o výměře 449 m2 a část pp.č. 70/4 o výměře cca 500 m2 pro p. Josefa Spilku, Nymburk

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– oznámení MěÚ Městec Králové o zahájení řízení o vydání povolení k odběru podzemních vod pro Vendulu a Libuši Růžičkovy, Nouzov

– rozhodnutí MěÚ Městec Králové o vydání povolení k odběru podzemních vod pro manž. Fořtovi, Nouzov

– kolaudační rozhodnutí pro maž. Brázdovi, Chotěšice 131

– rozhodnutí MěÚ Městec Králové o vydání povolení k odběru podzemních vod pro p. Farkaše, Nouzov

– rozhodnutí MěÚ Městec Králové o vydání povolení k odběru podzemních vod pro p. Hrbkovou, Břístev

– rozhodnutí MěÚ Městec Králové o vydání povolení k odběru podzemních vod pro p. Hudcovou a p. Maslerovou, Nouzov

– oznámení MěÚ Městec Králové o zahájení řízení o vydání povolení k odběru podzemních vod pro p. Šlancarovou, Chotěšice

– rozhodnutí MěÚ Městec Králové o prodloužení lhůty k dokončení stavby pro p. Víta, Chotěšice 117

– vyjádření MěÚ Městec Králové k odstranění stavby pro Obec Chotěšice

– oznámení MěÚ Městec Králové o zahájení řízení o odstranění stavby pro p. Cardu, Chotěšice

– usnesení Okresního soudu Nymburk o ustanovení opatrovníka M. Niemecovi

– oznámení MěÚ Nymburk – Návrh zadání změny č.2 územního plánu Křinec

– oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje o možnosti smluvní ochrany evropsky významné lokality – PERNA v k.ú. Chotěšice

 

Třetí zasedání 29.4.2008

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z 15.4.2008

– vyrovnání pozemkových hranic s obcí Židovice

– výběr firem na rekonstrukci střechy čp. 77 – hospoda

 

Čtvrté zasedání 17.6.2008

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z 29.4.2008

– závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad

– rozpočtové opatření č. 1

– výběr zhotovitele rekonstrukce střechy čp. 77 – Josef Spilka Nymburk

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– kolaudační rozhodnutí MěÚ MK o používání RD s garáží pro p. Janu Vaverkovou, Malá Strana

– oznámení Zem. vodohospodářské správy, pracoviště Poděbrady o udržovacích pracech na drobném vodním toku v k.ú. Nová Ves

– oznámení MěÚ MK o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby pro p. Luboše Cardu, Chotěšice 136

– rozhodnutí MěÚ MK o povolení odběru podzemních vod pro V. a L. Růžičkovi, Nouzov

– rozhodnutí MěÚ MK o povolení odběru podzemních vod pro J. Švancarovou, Nouzov

– územní souhlas MěÚ MK s umístěním stavby montovaného bazénu pro M. a I. Ptáčkovi, Chotěšice

– vyjádření MěÚ Poděbrady k výsadbě doprovodné zeleně v k.ú. Břístev, Nouzov a Chotěšice

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

p. Novákovi a p. Peřinovi při místním šetření v k.ú. Nouzov u p. Rotkovské zjistit možnosti odprodeje pozemku pp.č. 267/2.

 

Páté zasedání 17.7.2008

Zastupitelstvo obce schválilo:

– cenovou nabídku ČNES dopravní stavby, a.s., Městec Král. na opravu místních komunikací a čištění příkopů

– zadání projektu na výstavbu obecní kanalizace

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

– prodej pozemku pp.č. 267/2 v k.ú. Nouzov pro p. Rotkovskou

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– konání BMWfestu na Malé Straně dne 19.-20.2008

– konání taneční zábavy v Chotěšicích dne 19.7.2008

 

 

Šesté zasedání 16.9.2008

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení ze zasedání dne 17.7.2008

– prodloužení nájemní smlouvy s SPMP Chotěšice do roku 2013

– souhlas s provedením stavebních úprav v objektu čp. 75 Chotěšice

– rozpočtové opatření č.2 ze dne 31.8.2008

– zpracování projektových prací a inženýrských činností fa RECPROJEKT s.r.o. na akci Chotěšice, Malá Strana – ČOV a splašková kanalizace

– konečný souhlas s prodejem pp.č. 71/4 a st. 161 o výměře 1019 m2 v k.ú. Chotěšice pro p. Spilku, Nymburk

– požádat o grant z Programu na podporu sportu a volného času na rok 2009

– pronájem skládky v Chotěšicích pro p. Typlta, CH 150

 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– rozhodnutí MěÚ MK o prodloužení stavebního povolení pro manž. Rolníkovi, Chotěšice 100

– rozhodnutí MěÚ MK o povolení k odběru podzemních vod pro manž. Benešovi, Nouzov

– přiznání dotace KÚ Střč. Kraje pro potřeby jednotek SDH

 

 

Sedmé zasedání 4.11.2008

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení ze zasedání dne 16.9.2008

– požádat o grant krajského úřadu Středočeského kraje z Programu obnovy venkova na rok 2009

– zrušení členství v Mikroregionu Mezilesí

– rozpočtové opatření č.3

– zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.2.2009

 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– rozhodnutí MěÚ MK o odstranění stavby čp. 27 v Chotěšicích

– příspěvek na hospodaření v lesích

 

 

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi p. J. Lehkému:

– požádat p. Kazdu za MAS Mezilesí o podrobnější informace členství ve sdružení

– zjistit možné společné zpracování projektové dokumentace na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV a vodovodu

 

 

Osmé zasedání 16.12.2008

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení ze zasedání dne 4.11.2008

– členství obce v MAS Kněžice

– rozpočet obce na rok 2009

– příspěvek 2.500,- Kč pro Svaz tělesně postižených Městec Králové

– zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu

– inventarizační komisi

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

– příspěvek pro Centrum tělesně postižených Nymburk

– F. ROSEART jako zhotovitele webových stránek obce

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– oznámení MěÚ MK o zahájení řízení dělení parcel u čp. 145 a 148 v Chotěšicích

– kolaudační rozhodnutí MěÚ MK pro p. Blanku Michel, Břístev 7