Obecní záležitosti

Obecní úřad Chotěšice je stále ve středu obce v čísle popisném 29. Došlo ke změně pana starosty, stal se jim pan Tomáš Peřina.

Paní Lada Valešová pracuje dále jako ekonomka a administrativní pracovnice.

 

 

V průběhu roku 2009 se konalo celkem 9 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které také měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /.

Následují stručné závěry ze zasedání obecního zastupitelstva v průběhu roku:

 

První jednání zastupitelstva obce dne 19.2.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze zasedání 16.12.2008
 • inventarizaci majetku obce za rok 2008
 • rozpočtové úpravy pro rok 2008
 • zpracování projektové dokumentace na vodovod f. RECPROJEKT s.r.o.
 • Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení pracoviště Czech POINT
 • finanční příspěvek 5.000,- Kč pro p. B.Víta, Chotěšice 73
 • s výzvou k podání nabídky na rekonstrukci objektu čp. 77 oslovit firmy: – Židovická stavební společnost Židovice
 • PMS Poděbrady
 • STYLSTAV Městec Králové
 • Stavební firma DROBEČEK Rožďalovice
 • STAVING Valdice

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • informace FÚ Poděbrady k dani z nemovitostí
 • oznámení MěÚ MK o kontrolní prohlídce stavby maž. Krejčíkových, NV 16
 • povolení MěÚ Poděbrady k odběru podzemních vod pro První zem. Záhornice
 • rozhodnutí MěÚ Poděbrady o povolení k nakládání s podzemními vodami pro obec Chotěšice
 • oznámení MěÚ Jičín o řízení o návrhu územního plánu Běchary – změna č.1

 

Druhé jednání ( mimořádné) zastupitelstva obce dne 17.3.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze zasedání dne 19.2.2009
 • ustavení do funkce starosty pana Tomáše Peřinu
 • ustavení do funkce místostarostky Ing. Jaroslavu Barákovou
 • finanční komisi ve složení: předseda Jaromír Švarc, členové: Jan Rolník, Jana Lásková
 • ponechání v platnosti jednací řád zastupitelstva
 • ponechání v platnosti výši odměn dle zastávaných funkcí
 • změnu úředních hodin starosty a místostarostky

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • složení slibu člena zastupitelstva podle § 69 odt. 2 zákona o obcích

Zastupitelstvo obce uložilo:

 • starostovi p. Peřinovi zajistit doplnění informací ke zpracování projektu na rozšíření rybníku v Chotěšicích

 

Třetí jednání zastupitelstva obce dne 14.4.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze dne 17.3.2009
 • komisi pro posouzení nabídek výběrového řízení ve složení: Ing. Typlt, Ing. Baráková, T. Peřina, J. Švarc
 • firmu ALWER Kolín jako dodavatele výpočetní techniky pro zřízení pracoviště Czech POINT
 • podání žádosti o dotaci na obnovu drobných památek ve Středočeském kraji na r. 2009
 • zplnomocnění Zlatého pruhu Polabí, o.p.s., Zámek 1, Loučeň v zastupování obce Chotěšice ve věci podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu drobných památek ve Střč. kraji
 • vypracování projektu na rozšíření rybníka v Chotěšicích a na Malé Straně
 • rozpočtové opatření č. 1/2009
 • nákup přívěsného vozíku na převážení žacího traktoru
 • založení spořícího účtu

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

 • místostarostce zjistit stav budovy bývalé hasičské zbrojnice na Malé Straně a případný zájem MS Chotěšice o její pronájem

 

Čtvrté jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze zasedání dne 14.4.2009
 • firmu PMS spol. s r.o. Poděbrady jako zhotovitele rekonstrukce hospody v Chotěšicích čp. 77
 • rozpočtové opatření č. 2/2009
 • požádat na staveb. úřadě MK o odstranění stavby – bývalá hasič. zbrojnice na Malé Straně
 • z oslovených firem: PARKON s.r.o. Kolín, Jiří Hruška Velim, Školky Opolany s.r.o., firmu Školky Opolany s.r.o. s nejnižší nabídnutou realizační cenou jako dodavatele výsadby ochranného pásma okolo dětského hřiště v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

 • starostovi p. Peřinovi zajistit 2 nezávazné nabídky na opravu autobusové zastávky na Malé Straně
 • p. Novákovi a p. Peřinovi posoudit na místě žádost p. Jansty, Liberec o umístění jímky s pískovou filtrací na obecním pozemku

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • oznámení p. Bílka, Praha, Šalounova o stavbě komínu v čp. 76 v Chotěšicích

 

Páté jednání zastupitelstva obce dne 9.6.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení ze zasedání 28.4.2009

– závěrečný účet obce za rok 2008 s výhradou

– rozpočtové opatření č. 3/2009

– výměnu plastových oken na sále a vchodových dvěří v čp. 77 Chotěšice

– rekonstrukci 2. NP a sádrokartonové podhledy v bytě

– prodej křovinořezu HONDA 435 E za cenu 2.000,- Kč

– opravu autobusové zastávky na Malé Straně zadat p. Šoltysovi, Běchary 133

– souhlas s územním a stavebním řízením k přístavbě k RD pro Ing. Typlta, Chotěšice 150

– pronájem skládky v Chotěšicích pro p. M. Typlta, Chotěšice 150

– uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s p. Josefem Rovným

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– žádost p. Ireny Vejdovské, Nouzov o pokácení vzrostlého smrku

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

– starostovi p. Peřinovi zjistit podmínky pronájmu místního pohostinství

u pivovarů Svijany, Nymburk, Gambrinus

 

Šesté jednání zastupitelstva obce dne 4.8.2009

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z minulého zasedání

– zadání výroby židlí a stolů do pohostinství p. Horákovi, Činěves

– výrobu 3 ks dveří do pohostinství čp. 77

– souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na obecním pozemku pp.č. 70/43

– opravu kolny na dvoře pohostinství

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– informaci o upozornění manželů Porcalových na ohrožení obce před povrchovou vodou

– kolaudační rozhodnutí pro Ing. Kohoutka, Malá Strana (přístavba RD)

– kolaudační rozhodnutí pro L. Cardu, Chotěšice (past.přístavek pro koně)

– kolaudační rozhodnutí pro p. B. Michel, Břístev (užívání kolny)

– kolaudační rozhodnutí pro p. B. Michel, Břístev (kabelová přípojka)

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

– starostovi p. Peřinovi zjistit stav polí za čp. 88 a přilehlými nemovitostmi a případnou možnost zatrubnění

– písemně požádat p. Říhu a p. Sládka o úklid obecních prostor

 

Sedmé jednání zastupitelstva obce dne 25.8.2009

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

– kontrolní usnesení z minulého zasedání

– podpis smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2792/OŽP/2009

– bezúplatný převod parcely pp.č. 6/2 v k.ú. Břístev

– zhotovení fasády na čp. 77 v ceně cca 146.000,- Kč

– rozpočtové opatření č. 4/2009

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– zamítnutí žádosti o dotaci na obnovu místních památek

 

Osmé jednání zastupitelstva obce dne 6.10.2009

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z minulého zasedání

– měsíční nájem celého objektu pohostinství v čp. 77 ve výši 7.000,- Kč

– předběžný souhlas s prodejem pp.č. 20/6 v k.ú. Břístev panu J.Vackovi, Z.Vackovi, E.Sobotkové

– rozpočtové opatření č. 5/2009

– podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na

rok 2010 na projekt „Veřejné osvětlení Chotěšice, 2. etapa –

dokončení“ a zároveň závazek spolufinancování akce

 

Deváté jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2009

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

– Kontrolní usnesení z 6.10.2009

– Rozpočtová opatření č. 6-8/2009

– Úpravu rozpočtového výhledu a rozpočet na rok 2010

– Konečný souhlas s prodejem pp.č. 20/6 o výměře 125 m2 v k.ú. Břístev

– Složení inventarizační komise

– Návrh na vyřazení majetku

– Nákup techniky na úklid chodníků

– Příspěvek ve výši 3.000,- Kč Svazu těles.postižených MK

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

– Prodej pozemku pp.č. 49/2 o výměře 21.048 m2 v k.ú. Nouzov

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

– Starostovi p. Peřinovi zjistit podmínky pronájmu pozemků s Ing. Matouškem

– Ing. Typltovi zpracovat postup bouracích prací k objektu bývalé hasičské zbrojnice na Malé Straně

– P. Valešové vyčistit náklady na svoz komunálního odpadu za rok 2009

 

Dále obecní úřad zajišťoval :

Významnou událostí bylo slavnostní otevření hostince Na Blahu po jeho generální opravě, konáním posvícenské taneční zábavy dne 7.listopadu 2009. Na jejím zahájení pronesl krátký projev pan starosta Tomáš Peřina.

 

„Vážení občané, vážení hosté,

Dovolte mi Vás přivítat na posvícenské taneční zábavě, která se koná u příležitosti otevření zrekonstruovaného pohostinství Na Blahu.

Poděkování patří dodavateli stavby firmě PMS Poděbrady a všem ostatním nejmenovaným firmám, které se podílely na opravě a dokončení objektu.

Po získání objektu za starostování pana Jaromíra Švarce nastalo dlouhé období přípravy projektu a povolení stavby, o které se zasloužil zesnulý starosta pan Jaroslav Lehký, kterému tímto věnuji tichou vzpomínku a velký dík.

Jsem rád, že se podařilo toto dílo dokončit a vzniklo tak místo, kde se dá kulturně oddychnout, bavit se a zapomenout tak na každodenní starosti.

Jen málo obcí má takto pěkný kulturní „svatostánek“, a proto doufám, že zde bude veselo, rušno a živo.

Panu hostinskému přeji, ať se mu u nás daří.“

Na závěr pan starosta popřál všem „Hezký večer a příjemnou zábavu!“.

 

V průběhu roku byly realizovány další výsadby alejí kolem polních cest s využitím dotace na tuto akci.Nová alej je podle polní cesty vedoucí mezi Chotěšicemi a Běchárkami přes polní trať Ve hruškách a od Chotěšic přes Průhon k bývalému rybníku Židovský.

Z dotace byla vysázena zeleň na doplnění dětského hřiště ve východní části Chotěšic.