Obecní záležitosti

V průběhu roku 2010 se konalo celkem 10 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

 

 

Dále pracují finanční výbor a kontrolní výbor, které také měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /.

 

Následuje přehled veřejných zasedání obecního zastupitelstva v průběhu roku:

1. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 14. 1. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • Kontrolní usnesení ze zasedání 16.12.2009
 • Místní poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 495,- Kč
 • Rozpočtové opatření č. 9/2009
 • Fi MEDIOS s.r.o. – vítěze výběrového řízení, jako dodavatele na stavbu veřejného osvětlení Chotěšice
 • Pronájem pozemků v k.ú. Malá Strana p. V. Svobodovi, Chotěšice 120

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

Žádost p. R. Vejra o snížení nájmu za pohostinství čp. 77

 

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 4. 3. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • kontrolní usnesení ze zasedání 14.1.2010
 • inventarizaci majetku obce za rok 2009
 • rozpočtové opatření č. 1/2010

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

prodej pozemku pp.č. 49/2 o výměře 21.048 m2 v k.ú. Nouzov p. Josefu Jandovi, Nouzov 57

 

3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 19. 3. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 4.3.2010

volbu obecního znaku – grafický návrh č. 1

bezúplatný převod pp.č. 110/2 o výměře 28 m2 v k.ú. Malá Strana

 

4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 13. 5. 2010 – s tímto usnesením:

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 • kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 19.3.2010
 • závěrečný účet obce Chotěšice za rok 2009 bez výhrad
 • rozpočtové opatření č. 2/2010
 • předběžný souhlas s prodejem části pozemku p.č. 49/2 o výměře 481 m2 v k.ú. Nouzov p. Jiřímu Novákovi
 • příspěvek na provoz Handicap centra Srdce Chotěšice ve výši 10.000,- Kč
 • 9-ti členné zastupitelstvo pro příští volební období
 • výměnu oken u OÚ Chotěšice
 • žádost o změnu územního plánu obce Chotěšice
 • opravu budovy ČSAD Chotěšice
 • výběr nového provozovatele obchodu potravin v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

–          poskytnutí finančního příspěvku Centru pro těl. postižené Nymburk

–          snížení částky nájemného za pohostinství Chotěšice čp. 77

–          nákup kolotoče na dětské hřiště v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          zpracovat cenový odhad na objekt obytného domu Nouzov čp. 68 a aut. čekárny Malá Strana

–          zpracovat OZV o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

 

5. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 8. 7. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze dne 13.5.2010

–          pronájem obchodu firmě FALDO Bobnice

–          oznámení záměru obce o pronájmu pohostinství

–          přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

–          snížení nájmu za pohostinství v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ze dne 14.4.2009 o založení spořícího účtu.

 

6. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 3. 8. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze dne 8.7.2010

–          výběr provozovatele pohostinství čp. 77 – p. Moniku Michálkovou, Chotěšice čp. 24

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          starostovi p. Peřinovi zjistit stav oprav ohradní hřbitovní zdi v Chotěšicích

 

7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 31. 8. 2010 – s tímto usnesením

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 3.8.2010

–          pronájem fary v Chotěšicích

 

8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 12. 10. 2010 – s tímto usnesením:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze zasedání konaného dne 31.8.2010

–          OZV č. 6/2010 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení

–          rozpočtové opatření č. 3 a 4/2010

–          zhotovení obecních symbolů dle projednaného návrhu

–          pronájem váhy v Chotěšicích p. M.Typltovi, Chotěšice 150 k uskladnění cukrové řepy

 

Zastupitelstvo obce zamítá:

–          prodej pozemku pp.č. 78/1 a 77/12 v k.ú. Malá Strana manž. Popovým, Praha

–          umístění reklamních poutačů na VO v obci

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

–          žádost Ing. M.Typlta, CH 150 o změnu ÚP

–          žádost J.Nováka, Lysá n/Labem o změnu ÚP

–          kontrolu FÚ Nymburk pro podezření z porušení rozpočtové kázně – typový projekt CzechPOINT

–          směrnici pro vedení účetnictví obce Chotěšice

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          starostovi p. Peřinovi projednat žádost manž. Porcalových o řešení povodňového ohrožení obce na MěÚ Poděbrady, odbor životního prostředí

–          zajistit cenové návrhy na vybudování dětského hřiště na Břístvi

 

9. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 9. 11. 2010 – s tímto usnesením:

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

–          návrh programu jednání

–          ustavení p. Tomáše Peřiny do funkce starosty

–          ustavení Ing. Jaroslavy Barákové do funkce místostarosty

–          zřízení finanční, kontrolní komise a komise ŽP

–          finanční komisi ve složení: předseda Jaromír Švarc, členové: Jana Lásková, Eva Fabiánová

–          kontrolní komisi ve složení: předseda: Josef Chára, členové: Jaromír Švarc, Milan Typlt

–          komisi ŽP ve složení: předseda: Ing. Milan Typlt, členové: Milan Typlt, Jiří Novák

–          ponechání v platnosti výši odměn za výkon funkcí členů neuvol. zastupitelů

–          jednací řád zastupitelstva obce ponechán v platnosti

–          úřední hodiny starosty, místostarosty PO, ST   16 – 17

–          úřední hodiny pro veřejnost PO, ST  8 – 12    13 – 17

–          p. Jiřího Nováka jako lesní dozor v obecním lese

–          rozpočtové opatření č. 5/2010

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

–          složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

–          starostovi p. Peřinovi zajistit předběžný cenový rozpočet na zateplení a výměnu oken u OÚ Chotěšic

 

10. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chotěšice se

konalo dne 21. 12. 2010 – s tímto usnesením:

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

–          kontrolní usnesení ze zasedání 9.11.2010

–          rozpočet obce Chotěšice na rok 2011

–          rozpočtový výhled obce Chotěšice na období 2011 – 2013

–          rozpočtové opatření č. 6/2010

–          OZV č. 8/2010 o místních poplatcích

–          výpověď smlouvy s TS Nymburk, uzavření smlouvy s AVE Kolín

–          inventarizační komisi

–          navýšení odměn členů zastupitelstva od 1.1.2011

–          pronájem objektu fary v Chotěšicích manželům Škopovým

–          podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2011 ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství – název akce Kanalizace a ČOV Chotěšice – 1. etapa – výstavba ČOV a zároveň závazek na spolufinancování akce v min. výši 5%

–          podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst – název akce Zateplení obecního úřadu a zároveň závazek na spolufinancování akce ve výši min. 5%

zastupitelstvo obce zamítá:

–          žádost p. Jiřího Jansty o přijetí do trvalého pracovního poměru

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

–          zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce

–          zprávu FÚ Nymburk o daňové kontrole – projekt CzechPOINT