Obecní záležitosti

Obecní úřad Chotěšice je stále ve středu obce v čísle popisném 29. Stálou zaměstnankyní je paní Lada Valešová, která zde pracuje jako ekonomka a administrativní pracovnice.

Pracovní doba je    Po.    od 7,00 hod. do 17,00 hod,

Út     od 7,00 hod. do 14,00 hod,

Stř.   od 7,00 hod. do 18,00 hod

Pá.    od 7,00 hod. do 13,00 hod.

Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu.

 

V průběhu roku 2007 se konalo celkem 8 veřejných zasedání obecního zastupitelstva.
Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí. Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /.

Pojďme se seznámit se závěry zasedání obecního zastupitelstva v průběhu roku:

 

První zasedání

Zastupitelstvo obce schválilo:

–  kontrolu usnesení zjednání ze dne 18.12.2006

–   inventarizaci majetku obce za rok 2006

–   pokladní limit

–   vypovězení smlouvy na pronájem pozemků u rybníka p. Cardovi

–   zajištění opravy VS nad rámec sjednané údržby

–   prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecních polí pro:

p. Cardu L., Chotěšice 136

p. Typlta M., Chotěšice 150

p. Římala Z., Malá Strana 29

–    pronájem pozemku pro manž. Trifonovovi v k.ú. Nová Ves

–    povolení k provozu „zpracování dřeva – výroba řeziva „ s podmínkou pouze denního provozu pro p. Cardu, Chotěšice 1

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

–   žádost o pronájem pozemku pro p. Š. Wenzlovou v k.ú. Chotěšice

–   žádost o povolení provozu „ sběr a výkup stavebního materiálu a odpadu“ pro p. Cardu, Chotěšice 136

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

–   povolení vyjímky pro p. Czernnina, Dymokury 1- chov ryb

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

Starostovi p. Lehkému zajistit přepracování projektové dokumentace na rekonstrukci hospody.

 

Druhé zasedání

Programem druhého zasedání bylo projednání nákupu věcného daru pro p. Kafkovou, dlouholetou zaměstnankyní obecního úřadu,  pň přiležitosti jejího odchodu do důchodu. Pan starosta navrhl koupi náramkových hodinek v ceně do 2.000,- Kč. Zastupitelstvo obce s návrhem jednomyslně souhlasilo. Zakoupením hodinek byl pověřen pan starosta Lehký.

 

Třetí zasedání

Zastupitelstvo obce schválilo:

kontrolu usnesení zjednáni ze dne 28.2.2007

– souhlas se závěrečným účtem obce za rok 2006 bez výhrad

– jmenování správcem rozpočtu p. Valešovou L.

– úpravu pracovní doby

– opravu hřbitovní zdi v Chotěšicích

– úpravu terénu u rybníka

– odprodej vyřazené AL krytiny pro p. Cháru, Chotěšice 135

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

– nabídku na bezúplatný převod pp.č. 6/2 v k.ú. Břístev

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– převod st. 161 v k.ú. Chotěšice na LV obce

– udržovací práce na vodním toku Stříble

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

starostovi panu Lehkému požádat na stavebním úřadě v Městci Králové o stavební povolení na opravu hospody v Chotěšicích a dále zjistit možnosti opravy místní komunikace v Chotěšicích v termínu do príštího zasedání zastupitelstva obce.

 

Čtvrté zasedání

Zastupitelstvo obce schválilo:

–  kontrolu usnesení z jednání ze dne 23. dubna 2007

–  předběžný souhlas s prodejem pozemku 6.138/5 v k.ú. Nouzov manž. Kolářovým

–  předběžný souhlas s prodejem pozemků č. 54 a č. 193 v k.ú. Břístev manž. Láskovým

–  finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro Centrum tělesně postižených v Nymburce

–  stavební záměr p. Theera s výstavbou stravovacího zařízení na pp.č.41/2 v k.ú. Nouzov

–  úhradu projektu na opravu hřbitovní zdi v Chotěšicích a její částečnou opravu do výše 300.000,- Kč

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

–    částečný odprodej pp.č. 50/3 v k.ú. Břístev nebo zřízení věcného břemene na přístup. cestu pro manžele Láskovi, Břístev čp. 48

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

–  celoroční týdenní svoz komunálního odpadu

–  zahájení stavebního řízení manž. Tabačkových v Nouzově čp. 11

–  kolaudační rozhodnutí pro pana A. Průšu, Břístev čp. 8

–  rozhodnutí MěÚ Poděbrady o pozemcích s funkcí lesa pro LČR, s.p., Nymburk

–  udržovací práce na hlavním odvodňovacím zařízení Slukovec v k.ú. Nová Ves –   změnu v názvu SPMP Chotěšice

–  oznámení o projednání návrhu územního plánu Záhornice

 

Zastupitelstvo obce ukložilo:

–  starostovi p. Lehkému zajistit cenovou nabídku na výstavbu dětských prolézaček

–  Komisi životního prostředí posoudit žádost p. Jiřiny Tonové z Břístve čp. 35 0 pokácení smrku v termínu do příštího zasedání zastupitelstva obce.

 

Páté zasedání

Zastupitelstvo obce schválilo:

–  nákup herních prvků na dětské hřiště v ceně 202.868,- Kč

–  bezúplatný převod 1/5 ideálního podílu pp.č. 111/51 o výměře 575 m2 v k.ú. Chotěšice

 

Šesté zasedání

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení ze zasedání 3.7.2007 a 9.8.2007

– schválenou částku 300.000,- Kč na opravu hřbitovní zdi               přesunout na rok 2008

– pro rok 2009 a 2010 uvolnit 350.000,- Kč z rozpočtu obce na další etapy rekonstrukce kamenné hřbitovní zdi v Chotěšicích

– demolici váhy na pp.č.st. 160 v k.ú. Chotěšice

– konečný souhlas s prodejem pozemku pp.č. 54 o výměře 907 m2 a pp.č. 193 0 výměře 538 m2 v k.ú. Břístev manž. Jiřímu a Janě Láskovým, Bristev 48

– žádost p. Miroslava Typlta, Chotěšice 150 o ukládání cukrové řepy na man. prostoru váhy v Chotěšicích

– konečný souhlas s prodejem pozemku pp.č. 138/5 o výměře 52 m2 v k.ú. Nouzov a předběžný souhlas s prodejem pozemku pp.č. 270 o výměře 277 m2 v k.ú. Nouzov manželům Kolářovým, K Ovčínu 1533/38, Praha

– přidělení klubovny v bývalé knihovně v Nouzově pro mládež po částečných stavebních úpravách

– žádost p. Peřiny o připojení 3 ks veřejného osvětlení k čp. 35 v Nouzově

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

– prodej části pozemku pp.č. 29/1 v k.ú. Nouzov paní Jindřišce Novotné, Lobendava

– žádost p. Jaroslava Borde, Kamensko 345 o přidělení bytu v Nouzově čp. 68

– podpis dodatku č.1 Smlouvy o pronájmu pozemků První zemědělské Záhornice, a.s.

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– žádost PhDr. Josefa Hroudy, Košice o zrušení hrobového místa na hřbitově v Chotěšicích

– vypovězení nájemní smlouvy na byt p. Ireny Havránkové, Nouzov 68

– provádění výzkumu ohrožené rostliny hrachor hrachovitý Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky na Komárovském rybníku v k.ú. Břístev

– souhlas s provedením ohl. stavby k domu čp. 76 v Chotěšicích pro Vítězslava Bílka

– souhlas s provedením ohl. stavby k domu čp. 1 v Nouzově pro manžele Ing. Jana a Vieru Černochovi

– souhlas s provedením ohl. stavby k RD čp. 134 v Chotěšicích pro Jindru Glacovou, Ing. Miloslava Brzáka a Martina Brzáka

– oznámení o kolaudačním řízení RD na pp.č. 30 na Malé Straně pro Janu Vaverkovou

–    oznámení p. Němce o provedení průzkumného vrtu na pp.č. 41/2 v k.ú. Nouzov pro Karla Theera

–    informace ČSÚ Praha o pňpravovaném výběrovém řízení v zemědělství „ZEM 2007″

 

Zastupitelstvo obce uiožilo:

Starostovi panu J. Lehkému projednat s p. Fliedrem možnosti přesného určení pozemkových hranic u pp.č. 44/3 a pp.č. 44/2.

Starostovi panu J. Lehkému projednat s Ing. Matouškem úpravu dodatku ke Smlouvě o pronájmu pozemků.

 

Sedmé zasedání

Zastupitelstvo obce schválilo:

–  kontrolní usnesení ze zasedání 23.10.2007

–  dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemků s První zem. as. Záhornice ( pronájem na 10 let s roční výpovědní lhůtou)

–  při změně územního plánu zařadit pozemek pp.č. 18/1 v k.ú. Nouzov do intravilánu obce

–  prodej části pozemku pp.č. 381/1 o výměře 51 m2 v k.ú. Chotěšice panu Pavlu Hofmanovi, Liberec, B. Němcové 498

 

Zastupitelstvo obce vzalo  na vědomí:

– oznámení TS Nymburk o zachování stejné ceny za likvidaci odpadů v roce 2008 jako v roce letošním

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

– KŽP projednat žádost p. Krejčíka a p. Hlávkové o pokácení 3 ks jasanů v k.ú. Malá Strana

– Starostovi panu J. Lehkému zjistit na stavebním úřadě v MK možnost částečného stavebního povolení k rekonstrukci hospody v Chotěšicích

 

Osmé zasedání

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva 26.11.2007

– Rozpočet na rok 2008

– Zprávu o dílčím výsledku hospodaření obce  za rok 2007

– Úpravu rozpočtu na rok 2007

– Složení inventarizační komise

– OZV č. 1-4 2007

– Konečný prodej pp.č.270 m2 v k.ú. Nouzov pro manželé Kolářovi

– Souhlas s demolicí vážního domku pro p. Miroslava Typlta, Chotěšice 150

 

Zastupitelstvo obce vzalo na na vědomí:

– Rozhodnutí o výjimce chráněné rostliny hrachor hrachorovitý

– Zápis z kontroly HZS Nymburk

Oznámení MěÚ Poděbrady o zahájení vodoprávního řízení pro stavbu čistírny odpadních vod manželů Tabačkových