Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem k dispozici a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA.

Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP169K

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011, na období 2014 – 2020

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP125K