Povolení kácení stromů rostoucích mimo les

Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením zákonem. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, až na níže uvedené vyjímky. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí uložit žadateli náhradní výsadbu a následnou péči o náhradně vysázené dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše po dobu 5 let (§7, §8, §9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Kácení se zpravidla provádí v období vegetačního klidu (říjen – březen).

A) Ke kácení stromů rostoucích mimo les není třeba povolení obecního úřadu v těchto případech:

1) Jde o kácení stromů z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (zákon o vodách, o dráhách, o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, o výrobě, rozvodu a využití topných plynů a o telekomunikacích). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.    2) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.                                                                                  3) Jde o souvislý porost keřů zaujímající plochu do 40 m2.                                                                                                                        4) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně. 

B) Ve všech ostatních případech je nutné požádat obecní úřad o vydání povolení ke skácení stromu

Jde o tyto případy:                                                                                                                                                                                1) Jde o stromy s obvodem kmene 130 cm nad zemí více než 80 cm.                                                                                                         2) Jde o keřový prost o ploše vyšší než 40 m2.                                                                                                                                   Pozn.: Podle výkladu MŽP je třeba žádat o povolení i v případě ovovcných stromů pěstovaných na zahradách a v sadech.