Kronika online

Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celé katastry všech pěti vesnic:

Dosahované teploty ve stupních celsiových v roce 2009:

 

 

Měsíc                    max.                 datum       min.          datum

 

Leden                   4,8           24.           -17,7         12.

 

Únor                     11,6          7.             -17,9         17.

 

Březen                  13,9          28.           -4,7          25.

 

Duben                   23,6          8.             0,2           1.

 

Květen                  29,3          26.           0,5           5.

 

Červen                  28,4          30.           4,5           6.

 

Červenec               33,4          23.           8,2           10.

 

Srpen                   32,4          17.           5,1           30.

 

Září                      28,9          1.             2,8           26.

 

Říjen                     25,3          7.             -3,3          20.

 

Listopad                15,3          17.           -0,8          20.

 

Prosinec                9,7           1.             -18,3         20.

 

Teplota nejnižší :    -18,3 stupňů celsiových dne 20. prosince 2009

Teplota nejvyšší :   +33,4 stupňů celsiových dne 23.července 2009

 

Dosahované srážky v mm v roce 2009:

(omlouvám se za neúplné údaje )

Měsíc                    mm.

Leden                   –

Únor                     –

Březen                  71,4

Duben                   –

Květen                  58,0

Červen                  51,3

Červenec               94,0

Srpen                   49,5

Září                      25,7

Říjen                     62,5

Listopad                35,1

Prosinec                178,3

 

Pro informaci alespoň základní údaje o větru :

Měsíc    průměrná rychlost v m/s     max. rychlost v m/s    datum

Leden                   0,8                           12,1                  23.

Únor                     1,8                           16,5                  10.

Březen                  2,1                           16,5                  24.

Duben                   1,7                           17,4                  27.

Květen                  1,2                           15,6                  22.

Červen                  1,2                           14,3                  12.

Červenec               1,0                           20,1                  23.

Srpen                   0,9                           18,3                  17.

Září                      1,1                           13,9                  3.

Říjen                     1,6                           14,3                  14.

Listopad                1,3                           14,8                  23.

Prosinec                1,0                           13,0                  25.

 

Nejsilnější vítr byl 23.července 2009 – 20,1 m/s a foukalo od severu. Při přepočtu je to 72,36 km/hod. (20,1 x 4 x 0,9 = 72,36)

Hospodaření obce

Zůstatek 2008      9,453.056,87 Kč

Příjmy 2009           6,322.175,86 Kč

Výdaje 2009           11,014.290,92 Kč

Zůstatek                4,760.941,81 Kč

 

 

 

Výstavba v obci :

Za hlavní stavební akci lze považovat výběr dodavatele a provedení rekonstrukce hostince Na Blahu. Dodavatelem byla firma PMS. Poděbrady.

Byla opravena bývalá řepná váha na Malé Straně.

Byla opravena kanalizace v Nouzově.

Byla vybudována nová kanalizace v Chotěšicích.

Byly zahájeny práce na opravě hřbitovní zdi na starém hřbitově.

Byly zpracován projekt na kanalizaci a vodovod pro podání žádosti o dotaci.

Byl zadán projekt na zřízení nového rybníka.

Bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení na základě podané žádosti o dotaci.

 

Veřejný život v obci :

Některé události v roce 2009

Dne 10. ledna konalo Myslivecké sdružení Chotěšice naháňku. Příloha č.67

Dne 16. ledna se konala schůze Sboru dobrovolných hasičů Chotěšice a byl zvolen nový starosta pan Jiří Láska z Chotěšic. Přílohy č. 68. 69

Dne 14. února jsme se s panem starostou zúčastnili jednání kronikářů a starostů na výstavě Regiony České republiky v Lysé nad Labem. Přílohy č.

70. 71.

Dne 6. března se konalo rozloučení s panem starostou Jaroslavem Lehkým v obřadní síni v Městci Králové, který tragicky zahynul 2. března.

Přílohy č. 58, 59, 60, 61, 62. 63. 64. 65. 66.

Dne 21. března mělo Myslivecké sdružení Chotěšice výroční schůzi. Příloha č. 71.

Dne 4. dubna Sbor dobrovolných hasičů Chotěšice provedl vyčištění požární nádrže. Přílohy č. 72, 73.

Dne 30. dubna Sbor dobrovolných hasičů Chotěšice uspořádal pro děti „Pálení čarodějnic“. Přílohy č., obdobně tomu bylo na i na Břístvi, kde bylo vše na pálení čarodějnic řádně připraveno. Přílohy č. 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Dne 18.července bylo konáno pouťové posezení, neboť zábava se pro nepřízeň počasí nekonala. Přílohy č. 80, 81, 82.

Dne 18.července se na malé Straně konalo setkání majitelů automobilů BMW.

Dne 12. a 19. září na Chotěšickém rybníce se konaly dětské rybářské soutěže pořádané rybáři z Dymokur a pasování rodičů na rybáře. Přílohy č.83, 84, 85, 86, 87.

Dne 7. listopadu se konalo slavnostní otevření hostince Na Blahu po jeho generální opravě, společně s konáním posvícenské taneční zábavy. Přílohy č. 88, 89, 90, 91, 92, 93.

Dne 18. prosince firma Proagro a.s. Nymburk zorganizovala vánoční koncert v Chotěšickém kostele za účasti sboru .. Koncertní vystoupení bylo doplněno vystoupením sólistů a to sl. Ivety Švarcové z Chotěšic na varhany a Dominika Bunce z Prahy na hoboj. Přílohy č. 94, 95, 96 a 102 – pozvánka.

Dne 31. prosince uspořádal pan hostinský Vejř silvestrovskou zábavu na rozloučení s rokem 2009 a k uvítání roku nadcházejícího. Přílohy č.97, 98, 99.

Obecní záležitosti

Obecní úřad Chotěšice je stále ve středu obce v čísle popisném 29. Došlo ke změně pana starosty, stal se jim pan Tomáš Peřina.

Paní Lada Valešová pracuje dále jako ekonomka a administrativní pracovnice.

 

 

V průběhu roku 2009 se konalo celkem 9 veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Z jednotlivých jednání je pořízen zápis obsahující podrobné údaje o schválených bodech programu zasedání a jsou vyjmenovány veškeré informace, které bere zastupitelstvo na vědomí.

Dále pracuje finanční výbor a kontrolní výbor, které také měly v průběhu roku svá zasedání / schůze /.

Následují stručné závěry ze zasedání obecního zastupitelstva v průběhu roku:

 

První jednání zastupitelstva obce dne 19.2.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze zasedání 16.12.2008
 • inventarizaci majetku obce za rok 2008
 • rozpočtové úpravy pro rok 2008
 • zpracování projektové dokumentace na vodovod f. RECPROJEKT s.r.o.
 • Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení pracoviště Czech POINT
 • finanční příspěvek 5.000,- Kč pro p. B.Víta, Chotěšice 73
 • s výzvou k podání nabídky na rekonstrukci objektu čp. 77 oslovit firmy: – Židovická stavební společnost Židovice
 • PMS Poděbrady
 • STYLSTAV Městec Králové
 • Stavební firma DROBEČEK Rožďalovice
 • STAVING Valdice

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • informace FÚ Poděbrady k dani z nemovitostí
 • oznámení MěÚ MK o kontrolní prohlídce stavby maž. Krejčíkových, NV 16
 • povolení MěÚ Poděbrady k odběru podzemních vod pro První zem. Záhornice
 • rozhodnutí MěÚ Poděbrady o povolení k nakládání s podzemními vodami pro obec Chotěšice
 • oznámení MěÚ Jičín o řízení o návrhu územního plánu Běchary – změna č.1

 

Druhé jednání ( mimořádné) zastupitelstva obce dne 17.3.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze zasedání dne 19.2.2009
 • ustavení do funkce starosty pana Tomáše Peřinu
 • ustavení do funkce místostarostky Ing. Jaroslavu Barákovou
 • finanční komisi ve složení: předseda Jaromír Švarc, členové: Jan Rolník, Jana Lásková
 • ponechání v platnosti jednací řád zastupitelstva
 • ponechání v platnosti výši odměn dle zastávaných funkcí
 • změnu úředních hodin starosty a místostarostky

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • složení slibu člena zastupitelstva podle § 69 odt. 2 zákona o obcích

Zastupitelstvo obce uložilo:

 • starostovi p. Peřinovi zajistit doplnění informací ke zpracování projektu na rozšíření rybníku v Chotěšicích

 

Třetí jednání zastupitelstva obce dne 14.4.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze dne 17.3.2009
 • komisi pro posouzení nabídek výběrového řízení ve složení: Ing. Typlt, Ing. Baráková, T. Peřina, J. Švarc
 • firmu ALWER Kolín jako dodavatele výpočetní techniky pro zřízení pracoviště Czech POINT
 • podání žádosti o dotaci na obnovu drobných památek ve Středočeském kraji na r. 2009
 • zplnomocnění Zlatého pruhu Polabí, o.p.s., Zámek 1, Loučeň v zastupování obce Chotěšice ve věci podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu drobných památek ve Střč. kraji
 • vypracování projektu na rozšíření rybníka v Chotěšicích a na Malé Straně
 • rozpočtové opatření č. 1/2009
 • nákup přívěsného vozíku na převážení žacího traktoru
 • založení spořícího účtu

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

 • místostarostce zjistit stav budovy bývalé hasičské zbrojnice na Malé Straně a případný zájem MS Chotěšice o její pronájem

 

Čtvrté jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

 • kontrolní usnesení ze zasedání dne 14.4.2009
 • firmu PMS spol. s r.o. Poděbrady jako zhotovitele rekonstrukce hospody v Chotěšicích čp. 77
 • rozpočtové opatření č. 2/2009
 • požádat na staveb. úřadě MK o odstranění stavby – bývalá hasič. zbrojnice na Malé Straně
 • z oslovených firem: PARKON s.r.o. Kolín, Jiří Hruška Velim, Školky Opolany s.r.o., firmu Školky Opolany s.r.o. s nejnižší nabídnutou realizační cenou jako dodavatele výsadby ochranného pásma okolo dětského hřiště v Chotěšicích

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

 • starostovi p. Peřinovi zajistit 2 nezávazné nabídky na opravu autobusové zastávky na Malé Straně
 • p. Novákovi a p. Peřinovi posoudit na místě žádost p. Jansty, Liberec o umístění jímky s pískovou filtrací na obecním pozemku

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • oznámení p. Bílka, Praha, Šalounova o stavbě komínu v čp. 76 v Chotěšicích

 

Páté jednání zastupitelstva obce dne 9.6.2009

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení ze zasedání 28.4.2009

– závěrečný účet obce za rok 2008 s výhradou

– rozpočtové opatření č. 3/2009

– výměnu plastových oken na sále a vchodových dvěří v čp. 77 Chotěšice

– rekonstrukci 2. NP a sádrokartonové podhledy v bytě

– prodej křovinořezu HONDA 435 E za cenu 2.000,- Kč

– opravu autobusové zastávky na Malé Straně zadat p. Šoltysovi, Běchary 133

– souhlas s územním a stavebním řízením k přístavbě k RD pro Ing. Typlta, Chotěšice 150

– pronájem skládky v Chotěšicích pro p. M. Typlta, Chotěšice 150

– uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s p. Josefem Rovným

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– žádost p. Ireny Vejdovské, Nouzov o pokácení vzrostlého smrku

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

– starostovi p. Peřinovi zjistit podmínky pronájmu místního pohostinství

u pivovarů Svijany, Nymburk, Gambrinus

 

Šesté jednání zastupitelstva obce dne 4.8.2009

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z minulého zasedání

– zadání výroby židlí a stolů do pohostinství p. Horákovi, Činěves

– výrobu 3 ks dveří do pohostinství čp. 77

– souhlas s výstavbou fotovoltaické elektrárny na obecním pozemku pp.č. 70/43

– opravu kolny na dvoře pohostinství

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

– informaci o upozornění manželů Porcalových na ohrožení obce před povrchovou vodou

– kolaudační rozhodnutí pro Ing. Kohoutka, Malá Strana (přístavba RD)

– kolaudační rozhodnutí pro L. Cardu, Chotěšice (past.přístavek pro koně)

– kolaudační rozhodnutí pro p. B. Michel, Břístev (užívání kolny)

– kolaudační rozhodnutí pro p. B. Michel, Břístev (kabelová přípojka)

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

– starostovi p. Peřinovi zjistit stav polí za čp. 88 a přilehlými nemovitostmi a případnou možnost zatrubnění

– písemně požádat p. Říhu a p. Sládka o úklid obecních prostor

 

Sedmé jednání zastupitelstva obce dne 25.8.2009

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

– kontrolní usnesení z minulého zasedání

– podpis smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2792/OŽP/2009

– bezúplatný převod parcely pp.č. 6/2 v k.ú. Břístev

– zhotovení fasády na čp. 77 v ceně cca 146.000,- Kč

– rozpočtové opatření č. 4/2009

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– zamítnutí žádosti o dotaci na obnovu místních památek

 

Osmé jednání zastupitelstva obce dne 6.10.2009

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

– kontrolní usnesení z minulého zasedání

– měsíční nájem celého objektu pohostinství v čp. 77 ve výši 7.000,- Kč

– předběžný souhlas s prodejem pp.č. 20/6 v k.ú. Břístev panu J.Vackovi, Z.Vackovi, E.Sobotkové

– rozpočtové opatření č. 5/2009

– podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na

rok 2010 na projekt „Veřejné osvětlení Chotěšice, 2. etapa –

dokončení“ a zároveň závazek spolufinancování akce

 

Deváté jednání zastupitelstva obce dne 16.12.2009

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

– Kontrolní usnesení z 6.10.2009

– Rozpočtová opatření č. 6-8/2009

– Úpravu rozpočtového výhledu a rozpočet na rok 2010

– Konečný souhlas s prodejem pp.č. 20/6 o výměře 125 m2 v k.ú. Břístev

– Složení inventarizační komise

– Návrh na vyřazení majetku

– Nákup techniky na úklid chodníků

– Příspěvek ve výši 3.000,- Kč Svazu těles.postižených MK

 

Zastupitelstvo obce zamítlo:

– Prodej pozemku pp.č. 49/2 o výměře 21.048 m2 v k.ú. Nouzov

 

Zastupitelstvo obce uložilo:

– Starostovi p. Peřinovi zjistit podmínky pronájmu pozemků s Ing. Matouškem

– Ing. Typltovi zpracovat postup bouracích prací k objektu bývalé hasičské zbrojnice na Malé Straně

– P. Valešové vyčistit náklady na svoz komunálního odpadu za rok 2009

 

Dále obecní úřad zajišťoval :

Významnou událostí bylo slavnostní otevření hostince Na Blahu po jeho generální opravě, konáním posvícenské taneční zábavy dne 7.listopadu 2009. Na jejím zahájení pronesl krátký projev pan starosta Tomáš Peřina.

 

„Vážení občané, vážení hosté,

Dovolte mi Vás přivítat na posvícenské taneční zábavě, která se koná u příležitosti otevření zrekonstruovaného pohostinství Na Blahu.

Poděkování patří dodavateli stavby firmě PMS Poděbrady a všem ostatním nejmenovaným firmám, které se podílely na opravě a dokončení objektu.

Po získání objektu za starostování pana Jaromíra Švarce nastalo dlouhé období přípravy projektu a povolení stavby, o které se zasloužil zesnulý starosta pan Jaroslav Lehký, kterému tímto věnuji tichou vzpomínku a velký dík.

Jsem rád, že se podařilo toto dílo dokončit a vzniklo tak místo, kde se dá kulturně oddychnout, bavit se a zapomenout tak na každodenní starosti.

Jen málo obcí má takto pěkný kulturní „svatostánek“, a proto doufám, že zde bude veselo, rušno a živo.

Panu hostinskému přeji, ať se mu u nás daří.“

Na závěr pan starosta popřál všem „Hezký večer a příjemnou zábavu!“.

 

V průběhu roku byly realizovány další výsadby alejí kolem polních cest s využitím dotace na tuto akci.Nová alej je podle polní cesty vedoucí mezi Chotěšicemi a Běchárkami přes polní trať Ve hruškách a od Chotěšic přes Průhon k bývalému rybníku Židovský.

Z dotace byla vysázena zeleň na doplnění dětského hřiště ve východní části Chotěšic.

Úvod

Milé čtenářky a čtenáři kroniky, rok 2009 byl rokem co do události dosti bohatý. Tragický konec života pana starosty Jaroslava Lehkého zahájil sled událostí, které slavily úspěšné výsledky jeho obětavé práce pro obce Chotěšice, Břístev, Malá Strana, Nouzov a Nová Ves.

 

Dne 6.3.2009 pronesl pan Jiří Novák z Nouzova smuteční projev na rozloučení v obřadní síni v Městci Králové s panem starostou Chotěšic Jaroslavem Lehkým, který zahynul při automobilové nehodě dne 2. března 2009 v odpoledních hodinách u Činěvse.

V projevu bylo připomenuto, že se narodil 2.1.1958 v Záhornicích. Byl jedním ze tří sourozenců, kterým ještě v dětském věku zemřel tatínek a jejich život byl touto skutečností poznamenán. Vyrůstal ve skromných podmínkách s nutností od dětství pracovat. Vyučil se zedníkem a stal se z něho vynikající řemeslník a oboru zůstal věrný až dosud.

Svoji životní družku Ivanku Bělkovou si našel v Chtěšicích v rodině známého kováře pana Josefa Bělky. Postavili si pěkný rodinný dům. Na svět přivedli dvě dcery Kristýnku a Elišku a jim i sobě vytvářeli podmínky, které přecházely v dobrou rodinnou pohodu. Oběma děvčatům zajistili studia a před krátkou dobou se ještě zúčastnili maturitního plesu mladší dcery, na což byl pan Lehký jako správný táta náležitě hrdý.

Povahové vlastnosti pana Lehkého a zájem o veřejné věci byly důvodem, že byl již řadu volebních období členem obecního zastupitelstva, kde při volbách dostával téměř vždy nejvíce hlasů. Proto byl nejprve zvolen místo-starostou a nakonec starostou. Nutno říci, že tuto práci vykonával zodpovědně, s plným nasazením a ke spokojenosti celé obce. Nebylo to jednoduché, stačí připomenout současné starosti s rekonstrukcí obecního hostince „Na Blahu“ i s dalšími akcemi.

Byl též aktivním členem hasičů, kde se staral o pokladnu.

Jistě pro něho nebylo jednoduché skloubit dohromady péči o rodinu, povinnosti v práci a další povinnosti vyplývající z funkce starosty.

K neštěstí, které se mu přihodilo, došlo při tom, kdy po ukončení práce na stavbě v Lysé nad Labem měl úřední jednání na notářství v Městci Králové, kam se právě přesouval.

Žil tedy naplno s reálnými plány, bez formálností a byl vždy na svém místě v rodině i na veřejnosti.

Všichni jsme zesnulého znali, a proto další slova by byla nadbytečná a nepříliš dlouhé moje vystoupení, bylo i přání pozůstalých.

Nezbývá nám proto, než zesnulému za vše poděkovat a vzpomínat na něho v dobrém. Při tom ale vyjádřit podporu pozůstalým, aby se s tímto krutým osudem, pokud možno, vyrovnali a nenechat je v tom samotné.

„Jarko, já Ti děkuji za všechny kamarády, spoluobčany, hasiče a zejména za celé obecní zastupitelstvo. Čest tvé památce!.

Vám, pozůstalá rodino, vyjadřuji jménem všech upřímnou a hlubokou soustrast.

Ostatním přítomným děkuji jménem pozůstalých za květiny, Sboru dobrovolných hasičů za čestnou stráž a všem za účast na tomto rozloučení“. Přílohy č. 58, 59, 60, 61, 62. 63. 64. 65. 66.

Ke kronice je připojena druhá část pojednávající o Břístvi, o jednotlivých domech a jejich majitelích současných i minulých. Jsou přiloženy fotografie všech domů na Břístvi.

Seznam domů v Nové Vsi podle popisných čísel, jejich současní vlastníci a další informace

NOVÁ VES

Nová Ves leží východně od Chotěšic za kopcem, kde cestou do kopce minete kříž s Ježíšem Kristem. Ve vsi jsou dva pomníky – boží muka příloha č. 7, bývalá obecní váha příloha č. 8, nyní čekárna autobusové zastávky. Centrum tvoří jakýsi „ostrov“ bývalý hostinec čp 15. Za zmínku stojí upravený kravín z doby jednotného zemědělského družstva na ustájení plemenných kanců – majitel Proagro Nymburk a.s. příloha č. 9. Dále následuje seznam jednotlivých domů seřazených dle popisných čísel.

1) Původní majitelé Svobodovi ( dcery Marie a Božena ) nechali nemovitost dceři Marii, která se provdala za p. Bohumila Šturmu z Dubečna. Měli dvě dcery Marií a Bohuslavu. Od nich nemovitost odkoupili současní majitelé.

2)Dříve to byla usedlost Beránkova, jako neobydlenou ji koupil pan Pavel Beneš z Prahy a po jeho tragické smrti připadla potomkům, současným majitelům Pavel Beneš Náprstkova 274/6, Praha 1, Staré Město, 110 001/3 Vladimír Beneš Buková 2540/24, Praha 3, Žižkov, 130 002. 3)Původní majitelé byli Valáškovi a od nich nemovitost koupili Pavel a Marie Erbenovi, kteří měli tři syny Zdeňka, Pavla a Ladislava. Dalším majitelem byl pan Rousek.Po jeho smrti, koupil nemovitost současný majitel pan Miloslav Falta, Pražská 91, Kouřim, 281 61.

4) Původními majiteli byla rodina Zákouckých, kteří nemovitost prodali Oldřichu a Věře Cardovým s dětmi Josefem Oldřiškou a ti následně darovali své dceři, současné majitelce – Oldřiška Kafková U valu 844/1, Praha, Ruzyně, 161 00. Paní Věra Cardová zde stále bydlí.

5) Majitelé nemovitosti byli Hrubešovi, měli dvě děti Jaroslava a Věru (nyní paní Cardová). Paní Hrubešová se podruhé provdala za Stanislava Peše a měli další děti Antonii a Jiřinu ), kteří nemovitost přenechali i současným majitelům – Dana Štabrňáková – vnučka, Chuchelská 527/51, Praha 4, Modřany, 143 00 JUDr. Vladimír Štabrňák Chuchelská 527/51, Praha 4, Modřany, 143 00. Nemovitost užívají k rekreaci.

6) Dřívější majitelé byli Kubálkovi, kteří nemovitost přenechali své dceři, Jaroslavě, provdané za pan Vladimíra Valentu. Vychovali dvě děti Vladimíra a Jaroslavu. Paní Valentová usedlost prodala současné majitelce paní Marie Krpálková V Lipách 114, Bobnice, Kovansko, 289 31, která zde bydlí trvale se třemi dětmi a přítelem.

10) Původní majitelé byli Lejskovi s dětmi Vlastou a Slávkem.

Paní Kateřina Lejsková se provdala za Josefa Libánského a měli děti Anežku a Boženu. Nemovitost vlastnila paní Anežka provdaná Lígrová v Dubečku. Současnými majiteli jsou Jaroslav Klouda Jabloňová 2869/7, Praha, Záběhlice, 106 00 Eva Kloudová Jabloňová 2869/7, Praha, Záběhlice, 106 00.Chalupu užívají k rekreaci.

11)Současná majitelka Hana Rigóová Radotínská 386/6, Praha, Velká Chuchle, 159 00 je vnučka původních majitelů Václava a Marie Čiperových, kteří měli děti Hanu, Václava, Danu a Olgu.

12) Původní majitel byl František Polej. Dalšími majiteli byl syn František Polej s manželkou Ludmilou rozenou Horáčkovou z Chotěšic, kteří měli děti Jindřišku, Františka a Milušku. Nemovitost postoupili manželům Čápovým – dceři Jindřišce bytem Masarykova 816, Kolín II, 280 02 a Ladislavu Čápovi, Masarykova 816, Kolín II, 280 02.

Nemovitost užívají k rekreaci.

14) ) Dřívější majitelé Valentovi přenechali nemovitost současnému majiteli – Stanislav Schovánek Nová Ves 14, Chotěšice, 289 02.

Valentovi – Matěj Valenta 28.9.1856 si vzal dne 7.2.1882 za ženu Františku Štěpánkovou 9.3. 1863, měli 9 dětí. V popisném čísle 14 zůstal syn Bohumil 5.7.1896, který si vzal Marii Vaňkovou ze Stratova a měli dceru, Drahomíru 5.7.1931 a ta se provdala za Stanislava Schovánka 13.11.1927 z Hlušic. Měli tři děti Drahomíru, Janu a Stanislava.

15)Současní majitelé jsou Petr Zouhar Táboritská 17/26, Praha, Žižkov,130 00 a Marcela Zouharová Táboritská 17/26, Praha, Žižkov,130 00. Původní majitelé Václav a Růžena Burešovi přistavěli sál a výčep a hostinec sloužil po mnohá léta k konání bálů, tanečních zábav a ke každodennímu posezení místních a okolních návštěvníků s Dymokurským pivem.

Burešovi měli syny Josefa a Václava. Usedlost byla dlouhodobě neobydlená a ani současní majitelé zde nepobývají.

16) Současní majitelé Vladimír Krejčík U Druhé Baterie 889/33, Praha 6, Břevnov, 162 00 Zdeňka Krejčíková U Druhé Baterie 889/33, Praha 6, Břevnov, 162 00 koupili nemovitost od Jaroslava Halušky, syna původní majitelky paní Františky Haluškové. Haluškovi měli děti Jaroslava a Bohumila. Krejčíkovi zde již trvale bydlí.

17) Původní majitelé Václav a Anna Nepimachovi s dětmi Jitkou, Martou a Václavem. Majitelka Marta Nepimachová nemovitost prodala panu Malcovi z Prahy a ten ji prodal současným majitelům – Marta Blektová Renoirova 623/3, Praha, Hlubočepy, 152 00 Jaroslav Blekta Renoirova 623/3, Praha, Hlubočepy, 152 00. Nemovitost užívají k rekreaci.

19) Ivan Trifonov Na Jezerce 1475/26, Praha, Nusle, 140 00 Jana Trifonovová Na Jezerce 1475/26, Praha, Nusle, 140 00 koupili nemovitost od paní Blaženy Košíčkové dcery původních majitelů Jaroslava a Blaženy Štěpánkových, kteří měli děti Hanu a Blaženu. Nemovitost je užívána k rekreaci.

20) Jaroslav Šafařík Palackého Třída 223/5, Nymburk,288 02. Původní majitelé Novákovi. Vdova, Vlasta Nováková, se po druhé provdala za Václava Šafaříka a měli syna Václava, jeho syn Jaroslav je současný majitel.

 

21) Iva Matyášová Sadová 2115, Nymburk, 288 02 Jaroslav Šafařík Palackého Třída 223/5, Nymburk, 288 02 Václav Šafařík Osecká 702, Nový Bydžov, 504 01 Jaroslava Šafaříková Nová Ves 21, Chotěšice, 289 02 Původní majitelé Jaroslava a Václav Šafaříkovi dům v šedesátých letech minulého století přestavěli. Měli tři děti Václava, Jaroslava a Ivu, kteří mají nemovitost ve společném vlastnictví. V domku trvale bydlí jejich matka Jaroslava.

Na zahradě se konávaly bohoslužby Církve československé husitské a to vždy o pouti v Nové Vsi, která je první neděli v červenci.

22) Dřívější majitelé byli Cardovi s dětmi Josefem, Oldřichem, Boženou, Annou a Marii. Usedlost postoupili Marii provdané za pana Jana Hrubeše. Hrubešovi měli děti Jiřího a Jana. Majitelem byl dále Jan, který s manželkou Marií Čiperovou ze Slovče měli děti Pavla a Jana. Majitelem je nyní Pavel Hrubeš U Kapličky 1653, Čelákovice, 250 88.

23) Ing. Jiří Kačírek Lessnerova 262, Praha, Petrovice, 109 003/4 Olga Kačírková Lessnerova 262, Praha, Petrovice, 109 00. Manželé Kačírkovi získali nemovitost od Václava a Boženy Špicarových, kteří měli děti Olgu, Radoslava a Boženu. V domě trvale žije paní Božena Špicarová, matka spolumajitelky.

24) Současní společní vlastníci Jaroslav Přibyl Burešova 1151/12, Praha 8, Kobilisy, 182 001, Pokuta Václav a Blanka Pokuta Praha 9 Zárybská 665, získali nemovitost od Josefa a Marie Novákových. Původní majitelé byli Herčíkovi. Nemovitost je užívána k rekreaci.

25) Současní majitelé Jiří Langr Valčíkova 1152/20, Praha, Libeň, 180 00 Olga Langrová Valčíkova 1152/20, Praha, Libeň, 180 00.Původní majitelé nemovitosti byli Valáškovi. Měli syny Josefa a Václava. Václav jako poslední vlastník nemovitosti ji prodal současnému majiteli.

26) Původní majitelé byli Brzákovi s dcerou Jarmilou.Když Kateřina Brzáková ovdověla, provdala se za Viléma Peše a měli dceru Hanu. (Říkalo se zde u Vilíků). Současný spolumajitel je syn Jarmily rozené Brzákové pan Petr Gál Mlýnská 37, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02 s manželkou Dana Gálová Nová Pasířská 4010/3, Jablonec nad Nisou, 466 01. Nemovitost je užívána k rekreaci.

27) Původní majitelé Josef a Františka Burešovi byli bezdětní. Paní Františka Burešová prodala nemovitost panu Zdeňku Piroutkovi, Nová Ves 27, Chotěšice, 289 02 a paní Kristýně Piroutkové, Nová Ves 27, Chotěšice, 289 02.

28) Původní majitelé Josef a Anna Adamcovi měli děti Jarmilu, Miladu a Oldřicha. Současný majitel pan JUDr. Miloslav Čejka Růženínská 904/7, Praha, Kamýk, 142 00 je synem paní Milady. Nemovitost je užívána k rekreaci.

30) Současná majitelka Hana Davídková Mazurská 518/5, Praha, Troja, 181 00 získala nemovitost po rodičích Matouškových.Byl k ní připojen pozemek původního č.p. 29. Nemovitost je užívána k rekreaci.

31) Původní majitelé rodina Zachova prodala nemovitost Oldřichu a Boženě Pešovým, kteří měli syna Stanislava.Býval zde obchod se smíšeným zbožím. Po létech znovu nemovitost koupili Zachovi. Současný majitel pan Ilja Pecháček Královická 1635/67, Praha 10, Strašnice, 100 00, je jejich vnuk a nemovitost pronajímá k rekreaci.

32) Paní Marie Kindlová Nová Ves 32, Chotěšice, 289 02 pokračuje ve vlastnictví nemovitosti rodiny Kindlových.Bydleli zde František a Vincenc Kindlovi. Vincenc se oženil s Marií Cimbalákovou ze Slovenska. Měli děti Jiřího, Milušku a Vendulu. Po tragické smrti pana Kindla se narodila dcera Naďa. Majitelka domu paní Marie Kindlová se o početnou rodinu musela sama postarat a nyní zde žije s dcerou Miluškou.

34) Původní majitelé Františka a Josef Nepimachovi, kteří měli dva syny Josefa a Jindřicha. Nemovitost dříve využívalo JZD a v nájmu zde bydleli Manželé Nedvědovi se synem. Po té domek koupil pan Flégr, krátce zde bydlel a nakonec prodal současným majitelům pan Jiřímu Černášovi Rakouská 552, Milovice, Mladá, 289 23 a paní Vlastimile Černášové,Rakouská 552, Milovice, Mladá, 289 23, kteří si domek připravují k trvalému bydlení.

35) Původně velká zemědělská usedlost, na které hospodařili manželé Valáškovi. Paní Valášková ovdověla a provdala se za pana Františka Lejska a měli děti Annu, Jaroslava a Boženu. Opět ovdovělá paní se provdala za pana Josefa Novotného z Vinic. Na usedlosti zůstala dcera Božena, provdala se za pana Františka Štěpánka a měli děti Věrou, Miloše a Františka. Syn František Štěpánek Cvikovská 378/1, Praha, Střížkov, 190 00 je následným vlastníkem nemovitosti, ve které dosud žije paní Božena Štěpánková

36) Původní majitelé Anna a František Štěpánkovi vychovali 9 dětí. Na chalupě zůstala dcera Františka, která se provdala Františka Prokeše z Dubečna. Měli děti Jarmilou a Boženou. Nemovitost zdědila Jarmila a ta ji prodala paní Haně Habovčíkové Janovská 375, Praha, Horní Měcholupy, 109 00. Nemovitost je užívána k rekreaci.

37) Dům postavili manželé Josef a Marie Pešovi, kteří měli děti Alenu, Jindru a Mirka. Majitelkou se stala Alena Adresová z Kněžic a ta prodala dům nynějším spolumajitelům panu Františkovi Pavlovovi Bratří Mrštíků 1604, Staré Město 686 03 a paní Blance Veselé, Dvořákova 643, Uherské Hradiště, 686 01

38) Domek postavil pan Valášek pro svoji matku. Dále byl pronajat panu Josefu Kindlovi a jeho početné rodině. Byl také využíván k rekreaci rodinou pana Ing. Karla Schneidera.Nyní vlastní nemovitost pan Milan Smetana Toruňská 329/4, Praha, Bohnice, 181 00 a paní Romana Smetanová Toruňská 329/4, Praha, Bohnice, 181 00. Nemovitost je užívána k rekreaci.

Tuto část kroniky pomohli napsat paní Věra Cardová, paní Jindřiška Čápová, pan Miloš Štěpánek a k nemovitosti čp. 14 poskytl podklady pan Stanislav Schovánek. Byly jim poskytnuty výpisy z katastrálního úřadu o současných majitelích a byly pořízeny fotografie všech domů v Nové Vsi, které jsou v příloze. Čísla příloh jsou totožná s popisnými čísly domů.

 

V Chotěšicích dne 31.srpna 2009

Různé události

Činnost v obci je zřejmá z událostí, které se udály během roku 2008 a jsou do kroniky zaznamenány, tak jak jsem o nich mluvil s panem starostou Jaroslavem Lehkým, třeba bez udání data události :

 

 

Dne 18.1.2008 se konala výroční chůze Sboru dobrovolných hasičů Příloha č.: 47, 48.

Bylo přistoupeno k demolici mostní váhy na východě Chotěšic z roku 1923, která byla posledním důkazem existence úzkokolejné dráhy na dopravu cukrové řepy do cukrovaru v Dymokurech pomocí parních lokomotiv. Příloha č. : 49, 50, 51.

Čištění požární nádrže prováděné sborem dobrovolných hasičů a brigádníků dne 19.4.2008. Příloha č. : 52, 53, 54.

Sběr starého železa, který provedli jako každoročně „Hasiči“.

Oslava Čarodějnic se konala dne 30.4.2008 Příloha č.: 55, 56, 57, 58 – Chotěšice a 59, 60 – Břístev.

Dětský den se konal dne 31.5.2008 a zároveň bylo předání dětského hřiště v Chotěšicích panem starostou Jaroslavem Lehkým na pozemku východně od bývalé kolny pro autobusy a drážní váhou a severně od rybníka. Hřistě je pro děti, které zde mohou trávit aktivně volný čas. Je doplněno stylovými dřevěnými lavičkami a celkově vhodně zakomponováno do klidového prostoru v obci.

Příloha č. : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Bylo přistoupeno ke zřizování nových alejí, stromořadí, podél polních cest. Zasázeny byly duby, jeřáby,javory a lípy na nových trasách mezi Chotěšicemi a Malou Stranou, mezi Bříství a lesem Dubina.Předpokládá se, že ve výsadbě alejí se bude pokračovat na Malé Straně k letišti a od Chotěšic k Běcharům. Příloha č. 69, 70.

Pouť 19. 7.2008 Pouťová taneční zábava na hřišti v Chotěšicích, které předcházelo postavení krytých stanových prostorů pro hudbu

pana Cháry ze Záhornic a pro hosty. Příloha č.: 71, 72, 73, 74.

Druhý den 20.7. 2008 při likvidaci stanů a odvozu nábytku se ještě slavila pouť, vyvrcholením nedělního odpoledne byla neradostná událost – přílet záchranné helikoptéry pro pana Jiřího Hájka „Paleťáka“, který odpočíval ve stínu osobního automobilu a byl nečekaně přejet přes horní část těla. Příloha č. : 75, 76, 77.

Dne 19. července 2008 byl uspořádán Sraz majitelů automobilů BMW na „Letišti“ u Malé Strany. Vzniká tím tradice, která bude do budoucna pokračovat.

Dne 20. července 2008 došlo k požáru na lánech obilí – pšenice u Nové Vsi. Příloha č. : 78, 79.

Týden po pouti v zatáčce u školy havaroval automobil Ford Focus řízený opilým řidičem, který vyvázl jen lehce zraněn. Je to místo v západní části Chotěšic, kde se silnice z kopce stáčí do levo točivé zatáčky ale široká krajnice má opačný spád. To to místo je dějištěm častých havárií a to i se smrtelnými konci npř. na velikonoční pondělí v roce 1953 zde skončil život Jindřich Zach z Malé Strany ve věku 16ti let.

Bylo provedeno čištění příkopů na Břístvi v délce 960 m za 360 tis. Kč kolínskou firmou pro zemní práce srpnu 2008.

Pravidelně se pečuje o pořádek v obci a na hřbitovech. Na novém hřbitově pracuje obecní úřad s nasazením pracovní čety a na starém hřbitově a kolem kostela pečují o pořádek páni Janstové.

Volby do zastupitelstev krajů konané v Chotěšicích dne 17. – 18.10.2008 Příloha č. : 80, 81, 82.

Na základě projektu pana Volejníka bylo přistoupeno k rekonstrukci hřbitovní zdi. Dle sdělelení pana Stanislava Jansty, byl na stavbu zdi dopraven kámen z Veliše u Jičína na 32 vozech, tažených voly. Snímky jsou v příloze ze dne 20.12.2008. Příloha č.: 83, 84.

Bylo pokračováno v jednání kolem získání pozemků a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hostince „Na blahu“ který je ve vlastnictví obce. Nakonec po řadě jednání byla úspěšně dokončena anabáze pro získání stavebního povolení dne 22.12.2008.Nekonečné jednání s panem Bílkem, sousedícím chalupářem, o části potřebného pozemku, jednání na hygieně, jednání o řadě dokumentů vedoucích k získání stavebního povolení jako hluková studie ( Ing. Pospíšil ) a podobně. Fotografie ze dne 27.9. 2008 vypovídá o práci na obnově střechy hospody. Příloha č.: 85, 86, 87.

Paní Týlová, Nouzov čp. 36 oznámila, že jim do studny, která je necelé 2 m od dešťové kanalizace vsakuje znečištěná voda. Kanalizace vybudovaná pro odvod srážkových vod je pravděpodobně zneužívána jako stoka pro vypouštění odpadních vod z domácností.Také poloha nemovitostí, která je proti okolí nejníže, může být příčinou vsakování. Na základě prokázaného znečištění vody a zásahu na úrovni okresního orgánu životního prostředí a podpory pana starosty Jaroslava Lehkého, bylo přistoupeno k výměně betonového kanalizačního potrubí za potrubí z plastu se dvěmi revizními šachtami v délce odpovídající šířce parcely náležící k nemovitosti čp. 36. Vnik znečištěné vody z kanalizace byl zamezen, otázkou zůstává voda, která stéká a vsakuje se po spádu mimo potrubí kanalizace.

 

Další zajímavosti:

Firma pana Sládka provedla pro obec následující práce :

– Byla opravena veřejná budova, bývalá obecní váha v Nové Vsi.

– V Nouzově byla opravena bývalá kovárna.

– V Chotěšicích byla opravena autobusová čekárna.

 

Kanalizace

V letech kolem roku 1970 se v rámci svépomocné akce přistupovalo v jednotlivých vesnicích k budování podzemního potrubí k odvodu povrchových srážkových vod. Dřívější otevřené příkopy se nezamlouvaly a když už došlo k položení živičných vrstev na původní prašné silnice, tak to vyžadovalo i vybudování chodníků.

Například přes Chotěšice, ale i v okolních vsích, procházela středem obce betonem upravená strouha, která odváděla přitékající vodu z drenážního odvodnění polí „Na Štěpné“ situována mezi nemovitostmi čp. 7 a 8 a dále napříč celou vesnicí a obdobně byla řešena strouha menších rozměrů, která začínala za čp. 27 a obě tyto strouhy byly zaústěny do Smíchovského potoka, v Chotěšicích spíše známé pod názvem „Regulace“ Do těchto a dalších struh v obci byly zaústěny otevřené příkopy, které převážně tekly po obou stranách místních cest. Bylo to docela malebné, toky opatřené řadou mostů a lávek k vjezdu do dvorů jednotlivých sousedících domů, nebo jen k překonání toku.

Ale to hlavní, bylo to otevřené a byl přehled co v těchto struhách a příkopech teče.

V letím období byla dna suchá bez vody. Ale při přívalových deštích, nebo při tání sněhu to byla záležitost i pro děti, které se ve vodě brouzdaly, podlézaly mosty a lávky, stavěly hráze třeba ze sněhu a podobně.

A to vše zmizelo zatrubněním těchto otevřených recipientů a vybudováním chodníků právě nad položeným potrubím. A také nastalo to, co způsobuje skryté nebezpečí a to nelegální připojování domovních kanalizací- to teď není vidět, někdy ale je to dosti intenzivně cítit.

Dříve byl u každého domu pouze suchý záchod, močůvka od domácích zvířat byla dobrými hospodáři soustřeďována do močůvkových jímek, nebo do hnojišť a využívána k hnojení polí. Studny byly od těchto míst bezpečné vzdáleny.

Postupně se však začaly zřizovat domácí vodovody, voda se nemusela od studny nosit, nemusela se přivádět zvířata ke studním k napájení, to nahradily napáječky ve stájích.

A dále bylo přistoupeno k dalšímu vybavení domácností a to budováním koupelen a splachovacích záchodů / WC /.

Ti, kdož měli rozum, tak vybudovali nové jímky na odpadní splaškovou vodu a nebo odvedli splašky do stávajících močůvkových jímek po zrušeném ustájení zvířat, nebo v nejlepším případě vybudovali septik – usazovací čistírnu s možností vyvážení kalu jako u jímek.

Ti kdož neměli to správné uvažování, tak ilegálně své splašky svedly do dešťové kanalizace a to že ta není provedena dosti odborně, bez utěsnění a nekončí v čistírně odpadních vod, to jim starost nedělá.

Proto snaha obecního úřadu o vybudování tlakové kanalizace je jediným řešením výše popsaného nešvaru a představa že k tomu bude zajištěna i dodávka pitné vody, bude celý problém znečištění životního prostředí uspokojivě řešen.

 

Pohyb obyvatelstva

(Bude použito zkratek a to B Břístev, CH Chotěšice, MS Malá Strana, N Nouzov, NV Nová Ves)

 

 

Přihlášení k pobytu:

Jméno Do obce čp

Čurijová Michaela B 48

Borde Sabina B 48

Borde Jaroslav B 48

Janda Josef N 57

Jelínek Petr N 68

Michálková Monika CH 24

Škodová Dagmar B 19

Kulhánek Vlastimil B 19

Myšková Miluška NV 32

Myška Jaroslav NV 32

Krabec Pravoslav CH 89

Šlemenda Zdeněk N 8

Zalešáková Božena N 8

Přestěhování:

Nedošlo k přestěhování.

 

Odhlášení pobytu:

Jméno z obce čp

Holanová Alena CH 116

Láska Jiří B 48

Šovarová Lucie CH 149

Flegr Václav N 34

Maťátko Václav CH 29

Michel Blanka B 7

Mlčková Tereza CH 69

Mlčka Lukáš CH 69

Mlčková Barbora CH 69

Mlčka Josef CH 69

Mlčka Jan CH 69

Mlčka Matěj CH 69

 

V roce 2008 se v Chotěšicích narodili:

15.1. Natálie Karlasová CH 145

1.7. Filip Červenka CH 149

 

Úmrtí občanů

Janstová Marie CH 2

Steklý Jaroslav CH 137

Svobodová Marie MS 25

Mlčková Jaroslava CH 69

Davídková Jaroslava Ch 113

 

Sňatky uzavřeli :

V roce 2008 nebyly uzavřezeny žádné sňatky

 

Rozvedli se v roce 2007:

Štál Michal a Štalová Lucie

Hejbal Václav a Hejbalová Marie

Sládek Jaroslav a Sládková Kateřina

 

Nejstarší občané v roce 2007:

paní Milada Vyleťalová 92 roků ( 19.7.1916 )

pan Josef Suchánek 91 rok ( 14.7. 1917 )

 

Celkový počet obyvatel:

323 obyvatel, z toho 165 žen a 158 mužů

Počasí

Nejzajímavější údaje o počasí, které je možné vztáhnout na celý katastr všech pěti vesnic:

Dosahované teploty ve stupních celsiových v roce 2008:

 

 

 

Měsíc max. datum min. datum

 

Leden 12,0 20. -10,0 7.

 

Únor 17,7 24. -11,6 17.

 

Březen 17,4 31. -6,1 6.

 

Duben 20,8 28. -3,7 18.

 

Květen 30,6 31. 1,8 7.

 

Červen 30,9 22. 3,6 14.

 

Červenec 31,6 29. 8,7 22.

 

Srpen 32,2 1. 5,3 25.

 

Září 31,8 6. 1,2 14.

 

Říjen 19,1 21. -3,2 24.

 

Listopad 18,8 5. -6,4 24.

 

Prosinec 11,2 1. -9,3 31.

 

 

Teplota nejnižší : -11,6 stupňů celsiových dne 17. února 2008

Teplota nejvyšší : +32,2 stupňů celsiových dne 1.srpna 2008

 

Dosahované srážky v mm v roce 2008:

 

Měsíc mm.

 

Leden 79,5

 

Únor 19,6

 

Březen 69,0

 

Duben 37,6

 

Květen 63,5

 

Červen 80,3

 

Červenec 93,0 – maximum

 

Srpen 53,1

 

Září 14,5 – minimum

 

Říjen 76,2

 

Listopad 46,0

 

Prosinec 41,7

 

Poslední dobou se stávává závažným meteorologickým úkazem i vítr, pro informaci alespoň základní údaje :

 

Měsíc průměrná rychlost v m/s max. rychlost v m/s    datum

Leden 1,8 14,3 22.

 

Únor 1,3 14,3 23.

 

Březen 1,9 22,8 1.

 

Duben 1,5 14,3 12.

 

Květen 0,8 9,8 15.

 

Červen 0,9 12,1 23.

 

Červenec 1,0 14,8 16.

 

Srpen 1,2 12,1 4.

 

Září 1,0 12,1 4.

 

Říjen 0,9 13,9 16.

 

Listopad 1,5 15,2 20.

 

Prosinec 1,7 13,4 22.

 

Nejsilnější vítr byl 1. března 2008 – 22,8 m/s a foukalo od severozápadu. Při přepočtu je to 82,08 km/hod. (22,8 x 4 x 0,9 = 82,08) Tento den řádila Vichřice EMMA. Příloha č. 42, 43, 44, 45, 46.

 

Veřejný život v obci

Sbor dobrovolných hasičů v Chotěšicích

Činnost sboru ukazují přílohy a události : Příloha č.: 47, 48. Výroční chůze Sboru dobrovolných hasičů, Příloha č. : 52, 53, 54. Čištění požární nádrže.

 

 

 

Myslivecké sdružení Chotěšice

Činnost sdružení je velice pestrá, výsledky jako odměna za celoroční práci jsou ukázány v příloze. ( příloha č. 39, 40, 41)