Různé události

Činnost v obci je zřejmá z událostí, které se udály během roku 2008 a jsou do kroniky zaznamenány, tak jak jsem o nich mluvil s panem starostou Jaroslavem Lehkým, třeba bez udání data události :

 

 

Dne 18.1.2008 se konala výroční chůze Sboru dobrovolných hasičů Příloha č.: 47, 48.

Bylo přistoupeno k demolici mostní váhy na východě Chotěšic z roku 1923, která byla posledním důkazem existence úzkokolejné dráhy na dopravu cukrové řepy do cukrovaru v Dymokurech pomocí parních lokomotiv. Příloha č. : 49, 50, 51.

Čištění požární nádrže prováděné sborem dobrovolných hasičů a brigádníků dne 19.4.2008. Příloha č. : 52, 53, 54.

Sběr starého železa, který provedli jako každoročně „Hasiči“.

Oslava Čarodějnic se konala dne 30.4.2008 Příloha č.: 55, 56, 57, 58 – Chotěšice a 59, 60 – Břístev.

Dětský den se konal dne 31.5.2008 a zároveň bylo předání dětského hřiště v Chotěšicích panem starostou Jaroslavem Lehkým na pozemku východně od bývalé kolny pro autobusy a drážní váhou a severně od rybníka. Hřistě je pro děti, které zde mohou trávit aktivně volný čas. Je doplněno stylovými dřevěnými lavičkami a celkově vhodně zakomponováno do klidového prostoru v obci.

Příloha č. : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Bylo přistoupeno ke zřizování nových alejí, stromořadí, podél polních cest. Zasázeny byly duby, jeřáby,javory a lípy na nových trasách mezi Chotěšicemi a Malou Stranou, mezi Bříství a lesem Dubina.Předpokládá se, že ve výsadbě alejí se bude pokračovat na Malé Straně k letišti a od Chotěšic k Běcharům. Příloha č. 69, 70.

Pouť 19. 7.2008 Pouťová taneční zábava na hřišti v Chotěšicích, které předcházelo postavení krytých stanových prostorů pro hudbu

pana Cháry ze Záhornic a pro hosty. Příloha č.: 71, 72, 73, 74.

Druhý den 20.7. 2008 při likvidaci stanů a odvozu nábytku se ještě slavila pouť, vyvrcholením nedělního odpoledne byla neradostná událost – přílet záchranné helikoptéry pro pana Jiřího Hájka „Paleťáka“, který odpočíval ve stínu osobního automobilu a byl nečekaně přejet přes horní část těla. Příloha č. : 75, 76, 77.

Dne 19. července 2008 byl uspořádán Sraz majitelů automobilů BMW na „Letišti“ u Malé Strany. Vzniká tím tradice, která bude do budoucna pokračovat.

Dne 20. července 2008 došlo k požáru na lánech obilí – pšenice u Nové Vsi. Příloha č. : 78, 79.

Týden po pouti v zatáčce u školy havaroval automobil Ford Focus řízený opilým řidičem, který vyvázl jen lehce zraněn. Je to místo v západní části Chotěšic, kde se silnice z kopce stáčí do levo točivé zatáčky ale široká krajnice má opačný spád. To to místo je dějištěm častých havárií a to i se smrtelnými konci npř. na velikonoční pondělí v roce 1953 zde skončil život Jindřich Zach z Malé Strany ve věku 16ti let.

Bylo provedeno čištění příkopů na Břístvi v délce 960 m za 360 tis. Kč kolínskou firmou pro zemní práce srpnu 2008.

Pravidelně se pečuje o pořádek v obci a na hřbitovech. Na novém hřbitově pracuje obecní úřad s nasazením pracovní čety a na starém hřbitově a kolem kostela pečují o pořádek páni Janstové.

Volby do zastupitelstev krajů konané v Chotěšicích dne 17. – 18.10.2008 Příloha č. : 80, 81, 82.

Na základě projektu pana Volejníka bylo přistoupeno k rekonstrukci hřbitovní zdi. Dle sdělelení pana Stanislava Jansty, byl na stavbu zdi dopraven kámen z Veliše u Jičína na 32 vozech, tažených voly. Snímky jsou v příloze ze dne 20.12.2008. Příloha č.: 83, 84.

Bylo pokračováno v jednání kolem získání pozemků a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hostince „Na blahu“ který je ve vlastnictví obce. Nakonec po řadě jednání byla úspěšně dokončena anabáze pro získání stavebního povolení dne 22.12.2008.Nekonečné jednání s panem Bílkem, sousedícím chalupářem, o části potřebného pozemku, jednání na hygieně, jednání o řadě dokumentů vedoucích k získání stavebního povolení jako hluková studie ( Ing. Pospíšil ) a podobně. Fotografie ze dne 27.9. 2008 vypovídá o práci na obnově střechy hospody. Příloha č.: 85, 86, 87.

Paní Týlová, Nouzov čp. 36 oznámila, že jim do studny, která je necelé 2 m od dešťové kanalizace vsakuje znečištěná voda. Kanalizace vybudovaná pro odvod srážkových vod je pravděpodobně zneužívána jako stoka pro vypouštění odpadních vod z domácností.Také poloha nemovitostí, která je proti okolí nejníže, může být příčinou vsakování. Na základě prokázaného znečištění vody a zásahu na úrovni okresního orgánu životního prostředí a podpory pana starosty Jaroslava Lehkého, bylo přistoupeno k výměně betonového kanalizačního potrubí za potrubí z plastu se dvěmi revizními šachtami v délce odpovídající šířce parcely náležící k nemovitosti čp. 36. Vnik znečištěné vody z kanalizace byl zamezen, otázkou zůstává voda, která stéká a vsakuje se po spádu mimo potrubí kanalizace.

 

Další zajímavosti:

Firma pana Sládka provedla pro obec následující práce :

– Byla opravena veřejná budova, bývalá obecní váha v Nové Vsi.

– V Nouzově byla opravena bývalá kovárna.

– V Chotěšicích byla opravena autobusová čekárna.

 

Kanalizace

V letech kolem roku 1970 se v rámci svépomocné akce přistupovalo v jednotlivých vesnicích k budování podzemního potrubí k odvodu povrchových srážkových vod. Dřívější otevřené příkopy se nezamlouvaly a když už došlo k položení živičných vrstev na původní prašné silnice, tak to vyžadovalo i vybudování chodníků.

Například přes Chotěšice, ale i v okolních vsích, procházela středem obce betonem upravená strouha, která odváděla přitékající vodu z drenážního odvodnění polí „Na Štěpné“ situována mezi nemovitostmi čp. 7 a 8 a dále napříč celou vesnicí a obdobně byla řešena strouha menších rozměrů, která začínala za čp. 27 a obě tyto strouhy byly zaústěny do Smíchovského potoka, v Chotěšicích spíše známé pod názvem „Regulace“ Do těchto a dalších struh v obci byly zaústěny otevřené příkopy, které převážně tekly po obou stranách místních cest. Bylo to docela malebné, toky opatřené řadou mostů a lávek k vjezdu do dvorů jednotlivých sousedících domů, nebo jen k překonání toku.

Ale to hlavní, bylo to otevřené a byl přehled co v těchto struhách a příkopech teče.

V letím období byla dna suchá bez vody. Ale při přívalových deštích, nebo při tání sněhu to byla záležitost i pro děti, které se ve vodě brouzdaly, podlézaly mosty a lávky, stavěly hráze třeba ze sněhu a podobně.

A to vše zmizelo zatrubněním těchto otevřených recipientů a vybudováním chodníků právě nad položeným potrubím. A také nastalo to, co způsobuje skryté nebezpečí a to nelegální připojování domovních kanalizací- to teď není vidět, někdy ale je to dosti intenzivně cítit.

Dříve byl u každého domu pouze suchý záchod, močůvka od domácích zvířat byla dobrými hospodáři soustřeďována do močůvkových jímek, nebo do hnojišť a využívána k hnojení polí. Studny byly od těchto míst bezpečné vzdáleny.

Postupně se však začaly zřizovat domácí vodovody, voda se nemusela od studny nosit, nemusela se přivádět zvířata ke studním k napájení, to nahradily napáječky ve stájích.

A dále bylo přistoupeno k dalšímu vybavení domácností a to budováním koupelen a splachovacích záchodů / WC /.

Ti, kdož měli rozum, tak vybudovali nové jímky na odpadní splaškovou vodu a nebo odvedli splašky do stávajících močůvkových jímek po zrušeném ustájení zvířat, nebo v nejlepším případě vybudovali septik – usazovací čistírnu s možností vyvážení kalu jako u jímek.

Ti kdož neměli to správné uvažování, tak ilegálně své splašky svedly do dešťové kanalizace a to že ta není provedena dosti odborně, bez utěsnění a nekončí v čistírně odpadních vod, to jim starost nedělá.

Proto snaha obecního úřadu o vybudování tlakové kanalizace je jediným řešením výše popsaného nešvaru a představa že k tomu bude zajištěna i dodávka pitné vody, bude celý problém znečištění životního prostředí uspokojivě řešen.